Så här fungerar tjänsten kapitel.13

Kapitel.13 är en tjänst som ger beslutsstöd vid upphandling. Specifikt hjälper tjänsten upphandlare att utreda om en organisation som lämnar anbud i en offentlig upphandling är ”oseriös” på ett sådant sätt att företaget bör uteslutas ur upphandlingen. Tjänsten är helt baserad på de sk uteslutningsgrunderna som beskrivs i LOU, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 Kapitlet.

Tjänsten kapitel.13 tar avstamp i att företrädarnas brott belastar de juridiska personer som de företräder i enlighet med LOU:

"”Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören. Lag (2018:1317)"

I tjänsten kapitel.13 kontrolleras styrelsemedlemmar, vd, verkliga huvudmän och registrerade företrädare (firmatecknare).

Det är av största vikt för upphandlande myndigheter och kapitel.13 att alla personuppgifter och känslig information hanteras med sekretess och hög integritet i enlighet med de lagar som reglerar skydd av personuppgifter (t.ex. GDPR). Därför har tjänsten byggts för att skydda informationen men samtidigt underlätta för upphandlaren att få kännedom om det föreligger brott eller annan orsak som bör leda till uteslutning.

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har sedan 2017 hänvisat alla upphandlare till att inhämta en sanningsförsäkran (dvs anbudsgivare lovar att de är seriösa och att de inte bryter mot punkterna i LOU 13 kap) men med tjänsten kapitel.13 kan upphandlare själva kontrollera fakta utan att behöva förlita sig på sanningsförsäkran samtidigt som man kan vara trygg med att inte bryta mot andra regelverk såsom personskyddsregler.

Tjänsten kapitel.13 utgår från ett angivet organisationsnummer och hämtar information om företaget och dess företrädare från en komplett rättsdatabas som innehåller komplett rättsdata sedan år 2005 från alla Sveriges domstolar (allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar) och dokument från fler än 600 olika myndigheter.

Tjänsten kombinerar rättsdata (domar som vunnit laga kraft) med data från Sveriges Offentliga varningslista (www.svvar.se, där offentliga upphandlare lägger in bolag med uteslutningsgrunder). kapitel.13 ger sedan svar på om bolaget eller företrädarna har aktuella uteslutningsgrunder enligt punkt 1-3 i LOU 13 kap. Vad som anses utgöra brott (och alltså en uteslutningsgrund) mot LOU 13 kap. ser du i den utförliga beskrivningen i vår tjänstedokumentation.

Tjänsten kapitel.13 uppger inga personuppgifter och lagrar inte information utan all data presenteras temporärt och avidentifierat för användaren på skärmen. Enskilda firmor är exkluderade från hanteringen pga att personuppgifter inte kan skyddas på annat sätt. Om uteslutningsgrund föreligger så visas dömande domstol och referensnummer för användaren. Användaren kan själv begära ut domen som allmän handling från berörd domstol som bevismaterial i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Inga uppgifter är äldre än 5 år i kapitel.13 (3 år för frivilliga uteslutningsgrunder) för att garantera en rättssäker hantering, allt äldre gallras bort automatiskt.

OBS! Det är alltid upphandlaren och dess organisation som självständigt fattar slutgiltigt beslut om uteslutning och måste alltid låta berörd anbudsgivare bemöta uppgifter innan uteslutningsbeslut fattas (LOU Kap 13 §4). Träffarna i kapitel.13 är inte 100% uttömmande, i undantagsfall kan det saknas domar (pga av specifika strukturer i domstolarnas arbete) eller att en specifik dom ”ogillas” i efterhand. Detta är också ett skäl till varför leverantören ska få uttala sig om ett förestående uteslutningsbeslut. Tjänsten kapitel.13 är ett beslutsstöd.

Du måste teckna ett avtal och ett abonnemang för att få tillgång till tjänsten, kontakta oss gärna redan idag!

Bakgrund

Kapitel.13 ägs och har utvecklats av företaget Evoluu AB. Utvecklingen har gjorts i nära samarbete med API-utvecklare och en av Sveriges största och äldsta rättsdatabaser. Idén föddes i samband med att Sveriges Offentliga Varningslista ("Svvar" - www.svvar.se) lanserades av Evoluu under 2019. Svvar är en gratis funktion för offentliga upphandlare där de kan dela information med varandra om oseriösa företag som har eller bör uteslutas enligt LOU 13 kapitlet. Det visade sig finnas ett mycket stort nationellt intresse av att få information om oseriösa leverantörer men det verkade vara få som själva aktivt bidrog till att lägga upp tydliga fall på listan. Man saknade tillgång till mer bevis eller faktaunderlag som inte fanns tillgänglig.