Om kapitel13

Kapitel13 är en digital tjänst som ger beslutsstöd vid upphandling. Specifikt hjälper tjänsten upphandlare att utreda om en organisation som lämnar anbud i en offentlig upphandling är ”oseriös” på ett sådant sätt att företaget bör uteslutas ur upphandlingen. Tjänsten är helt baserad på de sk uteslutningsgrunderna som beskrivs i LOU, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 Kapitlet.

Så här fungerar tjänsten

Tjänsten kapitel13 tar avstamp i att företrädarnas brott belastar de juridiska personer som de företräder i enlighet med LOU:

"Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören. Lag (2018:1317)"

I tjänsten kapitel13 kontrolleras styrelsemedlemmar, vd, verkliga huvudmän och registrerade företrädare (firmatecknare).

Det är av största vikt för upphandlande myndigheter och kapitel13 att alla personuppgifter och känslig information hanteras med sekretess och hög integritet i enlighet med de lagar som reglerar skydd av personuppgifter (t.ex. GDPR). Därför är tjänsten byggd så att den inte uppger eller lagrar personuppgifter men ändå ger information om brott eller annan orsak som bör leda till uteslutning.

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har sedan 2017 hänvisat alla upphandlare till att inhämta en sanningsförsäkran från anbudslämnare eftersom det då inte gick att kontrollera utan att röja eller lagra uppgifter på ett felaktigt sätt. Med tjänsten kapitel13 kan upphandlare nu kontrollera fakta utan att behöva förlita sig på sanningsförsäkran.

Tjänsten kapitel13 utgår från ett organisationsnummer och söker om företaget och dess företrädare förekommer i en rättsdatabas som innehåller komplett rättsdata från alla Sveriges domstolar (allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar) och dokument från fler än 600 olika myndigheter. Tjänsten är begränsad till att endast redovisa de brott som är angivna i LOU 13 Kapitlet och enbart de domar som vunnit laga kraft de senaste 5 åren från söktillfället.

Användaren får inom några sekunder svar på om bolaget eller företrädarna har aktuella uteslutningsgrunder.

Sveriges Offentliga Varningslista

Alla sökningar som en användare gör i kapitel13 som genererar en "sökträff" sparas i en varningslista utan att visa vem som gjort sökningen. Listan är tillgänglig för behöriga, inloggade användare. Offentliga upphandlare kan också ansöka om att registrera bolag på varningslistan utifrån att de har uteslutits enligt de frivilliga uteslutningsgrunderna (LOU 13 Kapitlet, §3).

Tillsammans bildar användarnas sökträffar och registrerade uteslutningar Sveriges Offentliga Varningslista - Svvar. Tidigare var Svvar och kapitel13 två separata tjänster som slogs samman 2023.

Tre typer av licenser

Offentlig upphandlare - Vår vanliga användare. Full tillgång till obegränsat antal sökningar och tillgång till hela varningslistan. Möjlighet att registrera bolag på varningslistan. Kostnad per månad.

Privat företag - Full tillgång till obegränsat antal sökningar och tillgång till varningslistans sökträffar. Kostnad per månad.

Svvar-användare - Alla som varit användare i tjänsten Svvar innan tjänsterna slogs samman har gratis tillgång till listan och möjlighet att anmäla företag precis som tidigare då Svvar var en egen tjänst. Men de kan inte göra sökningar i kaptitel13 eller se alla detaljer i sökträffarna. Det går inte att bli ny Svvar-användare efter 2022-12-31.

Låt anbudslämnare uttala sig innan beslut

Det är alltid upphandlaren och dess organisation som självständigt fattar slutgiltigt beslut om uteslutning och måste alltid låta berörd anbudsgivare bemöta uppgifter innan uteslutningsbeslut fattas (LOU Kap 13 §4). Sökning i kapitel13 kan i undantagsfall generera otydliga domar (pga av specifika strukturer i domstolarnas arbete) eller att en specifik dom ”ogillas” i efterhand. Detta är också ett skäl till varför leverantören ska få uttala sig om ett förestående uteslutningsbeslut. Tjänsten kapitel13 är ett beslutsstöd.

Hantering av personuppgifter

Tjänsten kapitel13 varken uppger eller lagrar personuppgifter (utöver användarens användaruppgifter) utan all data presenteras temporärt och avidentifierat för användaren på skärmen. Om uteslutningsgrund föreligger så visas brottstyp och dömande domstol samt referensnummer för användaren. Användaren kan själv begära ut domen som allmän handling från berörd domstol som bevismaterial i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Inga uppgifter är äldre än 5 år i kapitel13 (3 år för frivilliga uteslutningsgrunder) för att garantera en rättssäker hantering, allt äldre gallras bort automatiskt.

Enskilda firmor är exkluderade från hanteringen pga att personuppgifter inte kan skyddas på annat sätt. Användaravtalen innehåller utförlig beskrivning av personuppgiftsansvaret.